سطح دسترسی کاربران و یا مدیران

در صورتی که شما درگاه مدیریتی داشته باشید و می خواهید علاوه بر شما چند نفر از کارمندان شما هم بتوانند بخشی یا همه ی محتوا های وب سایت را ویرایش کنند.
برای مثال شما یک منشی دارید به نام خانم ایراندوست و چند کارمند به نام های سعدی، خیام و فردوسی که می خواهید کارمندان بتوانند محصولات و خدمات را درج کنند اما فقط خانم ایراندوست بتواند آنها را ویرایش کند شما همچنین می خواهید یک مدیر ارشد داشته باشید (که معمولا خود کارفرما و تحت عنوان administrator می باشد) که بتواند کارهای زیر را انجام دهد:
1- درج محتوا، ویرایش و حذف آنها 2- مدیریت تمام کارکنان 3- دریافت فرم ها و هر سطح دسترسی دیگر

* مطالب بالا فقط یک مثال برای روشن سازی بود شما می توانید هر ترکیبی از حق دسترسی تعیین کنید.

بازگشت به صفحه ی امکانات